Staff


0387


Prof. Shevchuk V.G.

Prof. Poletaev N.I.

Assoc. prof. Kopiyka A.K.

Assoc. prof. Golovko V.V.

Assoc. prof. Gotsulsky V.Ya.

Assoc. prof. Polishchuk D.D.

Senior lecturer Darakov D.S.

Head of laboratory Koval L.A.

Head of laboratory Chuprina T.B.

Leading researcher Baronetsky V.K.

Senior laboratory assistant Korhov V.N.

Senior laboratory assistant Demirova M.V.

Leave a Comment